Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18)

S A Z I V A M

32. sjednicu Općinskog vijećakoja će se održati 07.04.2021 . godine s početkom u 16,00 sati
u prostoru društvenog doma u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem slijedeći  D N E V N I R E D

 

1. Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća održane 04.03.2021.
2. Pitanja i prijedlozi
3. Odluka o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rugvica
4. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rugvica
5. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Rugvica za 2020.godinu
6. Odluka o prodaji parcele kč.br.254/9 u k.o.Rugvica površine 9703m2 u poduzetničkoj ( radnoj ) zoni Rugvica – sjever
7. I. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Rugvica
8. III. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rugvica
9. Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

PDF-50   POZIV 32 sjednica Općinskog vijeća