EU projekt Rugvica-Dugo Selo – uključivanje javnosti

Javnost je bila uključena kod izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola odnosno  ti akti stavljeni su javnosti na raspolaganje, sukladno odredbama iz Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (”Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)  temeljem kojih su  izdane lokacijske i građevinske dozvole odnosno
potvrde glavnih projekata, kao  i odredbama  Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji koji su stupili na snagu 01. siječnja 2014., obzirom da se postupak
provodio sukladno Zakonu.

Sukladno tome, nadležno upravno tijelo je kod izdavanja lokacijske dozvole,  pozvalo  na uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta tijela
i/ili osobe određene posebnim propisima za izdavanje lokacijske dozvole.Upravno tijelo je  prije izdavanja lokacijske dozvole stranci pružilo mogućnost
uvida u idejni projekt radi izjašnjavanja. Kod ishođenja svake lokacijske dozvole, neposredni susjedi vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na
nekretninama koje graniče s građevinskim česticama obuhvaćenih planiranim zahvatom, pozvani su u postupku ishođenja lokacijske dozvole pozivom
objavljenim u sredstvima javnog priopćavanja da izvrše uvid u Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole.

Elaborati zaštite okoliša ili Studije utjecaja na okoliš koje su predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okoliš objavljuju se na mrežnim stranicama upravnog tijela odnosno ministarstva koje je izdalo dozvolu i objavljeni su najmanje trideset (30) dana.

Sukladno tome, Elaborat zaštite okoliša za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo (iz 2016. godine),
a kojim je opisan obuhvat i  dana specifikacija novih građevina i građevina koje će se rekonstruirati na sustavu odvodnje Rugvica-Dugo Selo,
bio je dostupan na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode:

DOKUMENTACIJA

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA

LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE

RJEŠENJA MINISTARSTVA