grhr

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKI NAČELNIK

Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1
Tel. 2764-215, 2764-220, fax 2774-444
KLASA: 023-01/20-01/265
UR.BROJ: 238/26-20-1
Rugvica, 16.03.2020.

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18) i članka 37. Statuta Općine Rugvica („Službeni glasnik“ Općine Rugvica broj 3/18),

Općinski načelnik Općine Rugvica, donosi sljedeću

     O D L U K U

o privremenom zatvaranju objekata u vlasništvu i/ili pod upravom

Općine Rugvica i privremenom ograničenju rada sa strankama

 

Članak 1.

Općina Rugvica, sukladno Zaključku o dodatnim mjerama zaštite od korona virusa, Načelnika Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije od 14. ožujka 2020. godine, privremeno zatvara objekte u vlasništvu i/ili pod upravom Općine Rugvica od 17. ožujka 2020. godine, i to:

  • sve objekte na području Općine Rugvica, osim objekata dječjeg vrtića koji rade sukladno Odluci Vlade RH, Klasa:022-03/20-04/92, Ur.broj:50301-27/04-20-1 od 13. ožujka 2020. godine.

Članak 2.

Privremeno se obustavlja prijem stranaka u Općinsku upravu Općine Rugvica, od 17. ožujka 2020. godine, izuzev unaprijed dogovorenih sastanaka.

Članak 3.

Pozivaju se mještani da svu komunikaciju prema nadležnim tijela Općine Rugvica obavljaju putem elektroničke pošte na sljedeće adrese: opcina.rugvica@rugvica.hr , telefonski na broj: 01/2764-215, 01/2764-220 ili običnom poštom.

Članak 4.

Obzirom na povećan broj oboljelih od korona virusa, a s ciljem suzbijanja širenja istoga, preventivno se donose mjere iz članka 1. i 2. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i traje do opoziva, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Rugvica i na službenim internetskim stranicama Općine Rugvica.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mato Čičak, dipl.ing.