S A Z I V A M 15. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati
20.12.2018 . godine s početkom u 16,00 sati u prostoru Općinske uprave
u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 28.11.2018
2. Pitanja i prijedlozi
3. VII Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2018.godinu i projekcije za 2019.godinu i 2020.godinu
a) VII Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2018.godinu
b) II Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu
4. Proračun Općine Rugvica za 2019. godinu s projekcijama za 2020, i 2021, godinu i planom razvojnih programa za razdoblje 2019-2021, godina
a) Odluka o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2019. godinu
b) Plan razvojnih programa za Općinu Rugvica za 2019. godinu
c) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
i vodnih građevina za 2019. godinu
d) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
e) Program javnih potreba u kulturi Općine Rugvica u 2019. godini
f) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Rugvica u 2019. godini
g) Program javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 2019. godini
6. Zaključak o isplati božićnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći u 2018.godini
7. Zaključak o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2018.godini
8. Zaključak o novčanoj pomoći studentima u 2019.godini
9. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente
10. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje 01.siječnja 2019.godine do 31.prosinca 2019.godine
11. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Rugvica za 2019.godinu
12. Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica
13. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja Općine Rugvica
14. Godišnji plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2019.godini
Odluka o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Rugvica
15. Odluka o komunalnom doprinosu
16. Odluka o komunalnoj naknadi
17. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Rugvica
18. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje aneksa ugovora o kupoprodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Rugvica – sjever ( Pećo – interijeri )
19. Odluka o sufinanciranju kupnje teladi na području Općine Rugvica
20. Odluka o potpori pri kupnji gusaka na području Općine Rugvica

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

Dostaviti:
1. Članovima Općinskog vijeća,
2. Mato Čičak, Općinski načelnik,
3. Nenad Jakšić, zamjenik Općinskog načelnika,
4. Dugoselska kronika,
5. Radio Martin,
6. Arhiva.

 

  15_sjed_OV_17_poziv