Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18)
S A Z I V A M  16. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 14.02.2019 . godine s početkom u 16,00 sati
u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane 20.12.2018.g.
2. Pitanja i prijedlozi
3. Odluka o donošenju VI Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica
4. Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Rugvica ( Evidencijski broj: K-01/2018 )
5. Odluka o načinu upravljanja i održavanja Društvenog doma u Rugvici i Društvenog doma u Jalševcu Nartskom
6. Pravilnik o iskaznici komunalnog redara
7. Odluka o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje skele Oborovo u vlasništvu Općine Rugvica
8. Odluka o davanju suglasnosti na aneks ugovora o kupoprodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni
Rugvica – sjever sa tvrkom „DODIR PRIRODE“

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

 

 detaljnije u dokumentu  POZIV 16 sjednica Općinskog vijeća