Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18)

S A Z I V A M 23. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 19.12.2019 . godine s početkom u 15,00 sati u prostoru
Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem slijedeći  D N E V N I  R E D
1.Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća održane 14.11.2019
2.Pitanja i prijedlozi
3.IV Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2019.godinu i projekcije za 2020.godinu i 2021.godinu
a)II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2019.godinu
b)II Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
4.Proračun Općine Rugvica za 2020. godinu s projekcijama za 2021, i 2022, godinu i planom razvojnih programa za razdoblje 2020-2022, godina
a) Odluka o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu
b) Plan razvojnih programa za Općinu Rugvica za 2020. godinu
c) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2020. godinu
d) Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
e) Program javnih potreba u kulturi Općine Rugvica u 2020. godini
f) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Rugvica u 2020. godini
g) Program javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 2020. godini
h) Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Rugvica u 2020.godini
5. Zaključak o isplati božićnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći u 2019.godini
6. Zaključak o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2020.godini
7. Zaključak o novčanoj pomoći studentima u 2020.godini
8. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente
9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje 01.siječnja 2020.godine do 31.prosinca 2020.godine
10. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Rugvica za 2020.godinu
11. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja Općine Rugvica
12. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za područje Općine Rugvica
13. Odluka o poništenju Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Rugvica
14. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Rugvica
15. Godišnji plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2020.godini
16. Rasprava o programu POS-a ( izgradnja stanova na području Općine Rugvica )

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

 

PDF-50  23_sjednica_OV_19_poziv