Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18)
S A Z I V A M 30. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 09.12.2020 . godine s početkom u 15,30 sati
u prostoru društvenog doma u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća održane 17.09.2020
2. Pitanja i prijedlozi
3. Izvješće VZO Rugvica za 2019.godinu
4. Izvješće DUKOM PLIN d.o.o. za vremenski period od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g.
5. Izvješće Sportske zajednice Općine Rugvica za 2019.godinu
6. Izvješće RUKOM d.o.o. za vremenski period od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g.
7. IV Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2020.godinu i projekcije za 2021.godinu i 2022.godinu
a) III Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2020.godinu
b) I Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.godinu
c) I Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 2020.godini
8. Proračun Općine Rugvica za 2021. godinu s projekcijama za 2022, i 2023, godinu i planom razvojnih programa za razdoblje 2021-2023, godina
a) Odluka o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2021. godinu
b) Plan razvojnih programa za Općinu Rugvica za 2021. godinu s projekcijama za 2022.g. i 2023.g.
c) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2021. godinu
d) Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
e) Program javnih potreba u kulturi Općine Rugvica u 2021. godini
f) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Rugvica u 2021. godini
g) Program javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 20201 godini
h) Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Rugvica u 2021.godini
5. Zaključak o isplati božićnice umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći u 2020.godini
6. Zaključak o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2021.godini
7. Zaključak o novčanoj pomoći studentima u 2021.godini
8. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente
9. Odluka o određivanju novčane pomoći djeci predškolske i školske dobi u 2021.godini
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju kupnje gusaka na području Općine Rugvica
11. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje 01.siječnja 2021.godine do 31.prosinca 2021.godine
10. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Rugvica za 2021.godinu
11. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja Općine Rugvica
12. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Kamenke“ ( UPU 22 )
13. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju ulice u mjesnom odboru Rugvica
14. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju ulice u mjesnom odboru Rugvica
15. Godišnji plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti u 2021.godini
16. Srednjoročni ( trogodišnji ) plan davanja koncesija ( od 2021.g. do 2023.g. )

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

PDF-50 POZIV 30 sjednica Općinskog vijeća