Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj
3/18 i 2/21)

S A Z I V A M 6. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 23.03.2022 . godine s početkom u 17,00 sati u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 23.12.2021. god.
2. Pitanja i prijedlozi
3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Rugvica za 2021.godinu
4. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rugvice
5. Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2021. god.
6. I. Izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. god.
a.) I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2022. god.
b) I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.g
c) I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2022. god.
7. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica
8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica
9. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje dječjeg vrtića na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak
10. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Rugvica za 2022.god.
11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Rugvica za period 2022.-2025. god.
12. Odluka o izmjenama Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica
13. Odluka o određivanju naziva ulice u Radnoj zoni Rugvica-sjever
14. Odluka o određivanju naziva ulice (Ulica Alfreda Nobela)
15. Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Rugvica i Općine Uskoplje
16. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica
17. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica
18. nOdluka o izmjenama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Rugvica
19. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Radnoj zoni Rugvica-sjever
20. Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u Radnoj zoni Rugvica-sjever
21. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Rugvica
22. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027.
23. Zaključak o davanju preporuke za kupoprodaju nekretnine u Ježevu, k.č.br. 732 k.o. Ježevo
24. Prijedlog o kupoprodaji nekretnina u Ježevu, k.č.br. 860 i 861, k.o. Ježevo (stavljeno na razmatranje)
25. Zaključak o isplati uskrsnice umirovljenicima, korisnicima socijalne pomoći i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe u 2022. godini.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Nenad Jakšić