Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II.
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Rugvica-sjever

 

Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

PDF-50 Odluka-strateška

 

PDF-50 obavijest za javnost

PDF-50 Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene..okoliš_II. izmjene i dop. UPU Rugvica-sjever

PDF-50 Karta namjene PPU Zona Rugvica-sjever

PDF-50 Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU radne zone RUGVICA SJEVER