Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II.
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Rugvica-sjever

 

PDF-50 obavijest za javnost

PDF-50 Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene..okoliš_II. izmjene i dop. UPU Rugvica-sjever

PDF-50 Karta namjene PPU Zona Rugvica-sjever